Ukraine - Україна

Місто професій | La Cité des Métiers

© La Cité des Métiers

08 sept. 2022 à 16:30Temps de lecture9 min
Par Micha

Ми вже говорили, про можливости пошуку роботи в Брюсселі. Сьогодні в нашій студії ми знову зустріли, представника Брюссельського столичного регіону з питань працевлаштування для українців Катерину та представника Брюссельського столичного регіону з соціальних питань для українців Наталю. Які нам розповіли про Місто професій, місце в якому ви зможете, отримати знання та розуміння в пошуку нової роботи.  

“Cité des Métiers - дослівно перекладається як "Місто Професій". Місто Професій у Брюсселі знаходиться на першому поверсі вежі Астро біля станції метро Маду. Усі, хто живе у Брюсселі, можуть приходити і безкоштовно користуватися його ресурсами і послугами. У Містечку Професій роблять послуги у рамках п'яти основних тематичних напрямків:

  1.  професійна орієнтація і переорієнтація;
  2.  навчання і професійна підготовка, що веде до отримання дипломів і сертифікатів;
  3. працевлаштування;
  4. підприємництво (у разі відкриття власного бізнесу);
  5. мобільність - усередині Бельгії і міжнародна.

Співробітники CDM є експертами в кожній з цих сфер і допомагають знайти своє місце у професійному світі. А саме, розробити особистий професійний проект, адаптований до ринку праці. І хороша новина для наших слухачів - там працюють спеціалісти або перекладачі, які зможуть Вам допомогти, спілкуючись українською та російською мовою. Ця концепція народилася в Парижі в 1993 році. На сьогодні існує вже 26 подібних містечок, але тільки в 6 країнах Європи - Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Швейцарії і Бельгії. У Бельгії їх чотири - у Брюсселі, Льєжі, Намюре і Шарлеруа. Сьогодні я розповім про брюссельське Місто професій, який є відносно нове і був відкрите у березні 2018 року. Містечко професій - це багатопартнерська структура. Три основних партнери-засновники - це Actiris - державна служба зайнятості Брюссельського столичного регіону і її основні партнери по навчанню - франкомовна Bruxelles Formation і нідерландомовна VDAB. Ще є більше 16 партнерів, які постійно присутні в Місті Професій і пропонують консультації з питань працевлаштування, навчання, професійної орієнтації. І багато інших партнерів, які беруть участь в певних групових заходах. Cite des metiers відкритий для усіх, хто живе у Брюсселі. Школярі, студенти, їх батьки, працюючі люди, безробітні, пенсіонери і так далі. Незалежно від вашої освітньої або професійної ситуації, вашого статусу, віку або рівня кваліфікації, Cité des Métiers пропонує вам підтримку. Допоможуть визначити напрям,  підібрати курси, змінити професію,  або відкрити свій власний бізнес, або переїхати в інший регіон Бельгії та працевлашьуватись. Підтримка організована у рамках трьох основних модулів. Вони також є фізичними зонами в Місті Професій, які чітко і наочно ідентифіковані.

Перший напрямок, це ресурси.  Ресурсний простір - це багата бібліотека з книгами, журналами, каталогами і так далі і велика мультимедійна зона з вільним доступом. У вашому розпорядженні 45 комп'ютерів та 20 планшетів. Ви можете вивчати документацію, працювати над своїм резюме, проводити дослідження в Інтернеті, використати програмне забезпечення і тести на профорієнтацію або дивитися відеоролики по професіях. Відвідувачі можуть вільно створювати, змінювати, зберігати, відправляти і роздруковувати документи.  Зона пристосована для людей із обмеженими можливостями – безбар’єрний доступ і широкі проходи.
Другий напрямок це групові заходи. CDM регулярно організовує різні види заходів - акцент на професіях, - інформаційна сесія, - ознайомлювальний тур, - семінар, - конференція ... Регулярно проводяться інформаційні сесії по професіях або секторах діяльності, існуючих вакансій, по працевлаштуванню і навчанню (work - study, стажування, підтвердження навичок і т.д.). Тут же проводяться орієнтаційні семінари, допомога у визначенні навичок і професійної переорієнтації, складання резюме, зустрічі з професіоналами і так далі.

Кожен може ознайомитися з програмою заходів безпосередньо в самому CDM, ну і звичайно, на сайті чи у брошурах. 

Третя область підтримки, яка, ймовірно, представляє найбільший інтерес для наших слухачів, це  індивідуальні консультації. Кожен відвідувач може отримати індивідуальну і конфіденційну зустріч з консультантом. До послуг відвідувачів більше 40 консультантів, що спеціалізуються в різних областях, пов'язаних з навчанням, професійною орієнтацією, вивченням мови, пошуком роботи, підприємництвом, вибором учбового курсу і так далі. Відвідувачі можуть приходити в години роботи без попереднього запису. Ви звертаєтеся на стійку реєстрації зі своїми питаннями, після чого співробітник направить вас до консультанта, який краще всього вам підходить. Чим конкретніше ваше питання, тим більше шансів, що ви отримаєте консультанта, який зможе відповісти вам якнайкраще. Проте, Ви можете прийти з якимись загальними питаннями, і вам все одно допоможуть. Консультації проводяться прямо в Місті Професій.

Заходи і семінари проводяться французькою або нідерландською мовами. Проте, консультації можуть проводитися і англійською мовою. І відмінна новина - з липня є перекладачі на українську або російську мову, які допомагають в проведенні консультацій. Коли ви прийдете на прийом, ви можете попросити переклад. Крім того, ми обговорюємо можливість організації деяких семінарів з перекладом українською мовою. Як я вже сказала, семінар  Підтвердження дипломів і їх альтернативи буде проводитись українською вже на початку жовтня. Більше того, нині Місто Професій набирає людей, що володіють українською мовою. Вони і допоможуть.”

Cité des Métiers розташовано за адресою башня Astro, l'Avenue de l'Astronomie 14, метро Madou. Містечко професій знаходиться на першому поверсі. Коли ви заходите до будівлі, побачите основну стійку реєстрації, просто скажіть, що ви йдете в Cite des Metiers, і там ви побачите їх власну приймальню, куди ви можете звернутися зі своїм питанням. 

Консультаційна зона відкрита В понеділок, вівторок, середу і п'ятницю з 09:30 до 16:00. Обід з 12:30 до 13:30. В четвер з 13:30 до 19:00.


 

La Cité des Métiers

Nous avons déjà parlé des opportunités de recherche d'emploi à Bruxelles. Dans notre studio, nous avons rencontré Kateryna, la représentante de la Région de Bruxelles-Capitale sur les questions d'emploi pour les Ukrainiens, et Natalya, la représentante de la Région de Bruxelles-Capitale sur les questions sociales pour les Ukrainiens. Qui nous a parlé de la Cité des Métiers (CDM), un lieu où l'on peut acquérir des connaissances et comprendre dans la recherche d'un nouvel emploi.

La Cité des Métiers à Bruxelles est située au premier étage de la tour Astro à proximité de la station de métro Madou. Toute personne habitant Bruxelles peut venir utiliser ses ressources et ses services gratuitement. Dans la Cité des Métiers, les services sont fournis dans le cadre de cinq grands domaines thématiques :

1. orientation et réorientation professionnelles ;

2. l'enseignement et la formation professionnelle menant à l'obtention de diplômes et de certificats ;

3. emploi ;

4. esprit d'entreprise (en cas d'ouverture de sa propre entreprise);

5. mobilité - en Belgique et à l'international.

Les collaborateurs de la Cité des Métiers sont des experts dans chacun de ces domaines et vous aident à trouver votre place dans le monde professionnel. A savoir, développer un projet professionnel personnel adapté au marché du travail. Et bonne nouvelle, il y a là des spécialistes ou des traducteurs qui pourront vous aider en communiquant en ukrainien et en russe. Ce concept est né à Paris en 1993. Aujourd'hui, il existe déjà 26 villes de ce type, mais seulement dans 6 pays européens - la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Suisse et la Belgique. Il y en a quatre en Belgique - à Bruxelles, Liège, Namur et Charleroi.

Aujourd'hui, nous parlons de la Cité des Métiers de Bruxelles, qui est relativement nouvelle et a été ouverte en mars 2018. La cité des métiers est une structure multipartenaires. Les trois principaux partenaires fondateurs sont Actiris - le service public de l'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale et ses principaux partenaires de formation - Bruxelles Formation francophone et le VDAB néerlandophone. Ce sont plus de 16 partenaires qui sont présents en permanence dans la Cité des Métiers et proposent des consultations sur l'emploi, la formation, l'orientation professionnelle. Et bien d'autres partenaires qui participent à certaines activités de groupe. La Cité des métiers est ouverte à toute personne habitant Bruxelles. Écoliers, étudiants, leurs parents, actifs, chômeurs, retraités, etc. Quelle que soit votre situation scolaire ou professionnelle, votre statut, votre âge ou votre niveau de compétence, la Cité des Métiers vous accompagne. Ils vous aideront à déterminer la direction, choisir des cours, changer de profession, ou ouvrir votre propre entreprise, ou déménager dans une autre région de Belgique et trouver un emploi. Le support est organisé en trois modules principaux. Ce sont aussi des zones physiques de la Cité des Métiers clairement et visiblement identifiées.

La première direction concerne les ressources. L'espace ressources est une bibliothèque riche en livres, revues, catalogues, etc. et un grand espace multimédia en libre accès. Vous avez 45 ordinateurs et 20 tablettes à votre disposition. Vous pouvez étudier la documentation, travailler sur votre CV, effectuer des recherches sur Internet, utiliser des logiciels et des tests d'orientation professionnelle ou regarder des vidéos sur les carrières. Les visiteurs peuvent librement créer, modifier, enregistrer, envoyer et imprimer des documents. La zone est adaptée aux personnes handicapées - accès sans obstacle et larges allées.

La deuxième direction concerne les activités de groupe. CDM organise régulièrement divers types d'événements - mise en avant des métiers, - séance d'information, - visite de familiarisation, - séminaire, - conférences... Des séances d'information sont régulièrement organisées sur les métiers ou secteurs d'activité, les postes à pourvoir, sur l'emploi et la formation (travail - étude, stage, validation de compétences, etc.). Séminaires d'orientation, aide à la détermination des compétences et à la réorientation professionnelle, rédaction de CV, rencontres avec des professionnels, etc. y sont également organisés.

Tout le monde peut se familiariser avec le programme des événements directement dans le CDM lui-même, et bien sûr, sur le site Web ou dans des brochures.

Le troisième domaine d'accompagnement qui intéresse probablement le plus nos auditeurs est la consultation individuelle. Chaque visiteur peut bénéficier d'un rendez-vous individuel et confidentiel avec un consultant. Au service des visiteurs, plus de 40 consultants spécialisés dans divers domaines liés à l'éducation, à l'orientation professionnelle, à l'apprentissage des langues, à la recherche d'emploi, à l'entrepreneuriat, au choix d'un cursus d'études, etc. Les visiteurs peuvent venir pendant les heures d'ouverture sans rendez-vous préalable. Vous vous présentez à l'accueil avec vos questions, après quoi un collaborateur vous dirigera vers le consultant qui vous convient le mieux. Plus votre question est précise, plus vous aurez de chances d'avoir un consultant qui pourra vous donner la meilleure réponse possible. Cependant, vous pouvez venir avec quelques questions générales et vous serez toujours aidé. Les consultations ont lieu directement à la Cité des Métiers.

Les événements et séminaires se déroulent en français ou en néerlandais. Cependant, les consultations peuvent également se dérouler en anglais. Et bonne nouvelle - depuis juillet, il y a des traducteurs ukrainiens ou russes qui aident à mener des consultations. Lorsque vous venez au rendez-vous, vous pouvez demander une traduction. De plus, nous discutons de la possibilité d'organiser des séminaires avec traduction ukrainienne. Comme je l'ai déjà dit, le séminaire Confirmation des diplômes et leurs alternatives se tiendra en ukrainien dès le début du mois d'octobre. Par ailleurs, la Cité des Métiers recrute actuellement des personnes parlant l'ukrainien. Ils vous aideront.

La Cité des Métiers est située à la Tour Astro, l'Avenue de l'Astronomie 14, Métro Madou. La cité des métiers est située au premier étage. Lorsque vous entrez dans le bâtiment, vous verrez la réception principale, dites simplement que vous allez à la Cité des Métiers et là, vous verrez leur propre réception où vous pourrez poser votre question.

L'espace de consultation est ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h30 à 16h00 (fermé de 12h30 à 13h30). Le jeudi de 13h30 à 19h00.

Inscrivez-vous aux newsletters de la RTBF

Info, sport, émissions, cinéma...Découvrez l'offre complète des newsletters de nos thématiques et restez informés de nos contenus

Articles recommandés pour vous